logo

การรับรองภาษาอังกฤษ

John Doe

ได้ทำการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร EF SET ในระดับ:

badge
การอ่าน
การฟัง

ได้รับเมื่อ:

8 Jun 2018

ทำความเข้าใจกับผลคะแนนสอบ

EF SETCEFR

0-20

A0

ระดับไม่มีพื้นฐาน

21-30

A1

ระดับเริ่มต้น

31-40

A2

ระดับต้น

41-50

B1

ระดับกลาง

51-60

B2

ระดับกลางค่อนไปสูง

61-70

C1

ระดับสูง

71-100

C2

ระดับชำนาญ

ระดับความสำเร็จคือ 45/100 ในระดับคะแนน EF SET และ B1 ระดับกลาง ตาม Common European Framework of Reference (CEFR) คะแนน EF SET คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละทักษะ

41

ภาษาอังกฤษ

การอ่าน

B1 ระดับกลาง

คุณเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและรายงานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยเกือบทั้งหมด คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณช่วยให้คุณเข้าใจภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานและการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึกและเหตุการณ์

  • สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อมูลมาตรฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคยที่พบเป็นประจำในที่ทำงาน โรงเรียน การพักผ่อน และอื่นๆ
  • สามารถเข้าใจข้อความที่ประกอบด้วยภาษาที่ใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเกี่ยวข้องกับงาน
  • สามารถเข้าใจรายละเอียดของเหตุการณ์ ความรู้สึกและความต้องการในจดหมายส่วนตัว
50

ภาษาอังกฤษ

การฟัง

B1 ระดับกลาง

คุณเข้าใจสิ่งที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดทางโทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเทอร์เน็ต คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณช่วยให้คุณเข้าใจภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานและสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดเกี่ยวกับความรู้สึกและเหตุการณ์

  • สามารถจัดการกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นหากเดินทางไปยังพื้นที่ที่พูดภาษานั้น
  • สามารถเข้าใจประเด็นหลักของการพูดมาตรฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคยที่พบเป็นประจำในที่ทำงาน โรงเรียน การพักผ่อน และอื่นๆ
  • สามารถเข้าใจประเด็นหลักของรายการวิทยุหรือโทรทัศน์จำนวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือหัวข้อส่วนบุคคลที่น่าสนใจ เมื่อการรับฟังค่อนข้างช้าและชัดเจน